ALGEMENE VOORWAARDEN

Het Tom Dumoulin Bike Park Sittard-Geleen is een innovatief, hoogwaardig en wereldwijd toonaangevend sportpark, volledig toegesneden op de behoeften van diverse buitensporten en/of andere activiteiten voor vele doelgroepen. Onderstaand vindt u de algemene huurvoorwaarden, welke wij handhaven bij het verhuren van ons terrein.

Huur Bike Park Sittard-Geleen
Stichting Bike Park Sittard-Geleen, heeft in overleg met de gemeente Sittard-Geleen onderstaande verhuurprijzen afgesproken. Voor commerciële huur bedraagt dit per uur € 150,-. Voor niet commerciële huur bedraagt dit per uur € 75,-. Genoemde prijzen zijn voor baanhuur doch excl. energiekosten. Betalingstermijn is uiterlijk twee weken na datering van de toegestuurde rekening.

Contactgegevens dienen voor dat huurder het terrein huurt aanwezig te zijn, dan wel toegestuurd te zijn aan de Stichting Bike Park Sittard-Geleen. Onder contactgegevens wordt verstaan

 • Naam bedrijf/instantie
 • Adresgegevens
 • KvK-nummer
 • Contactpersoon
 • Telefoonnummer
 • Emailadres


Huisregels

Naast alle in deze voorwaarde benoemde afspraken gelden ook de huisregels zoals omschreven op onze website www.bikeparksittard-geleen.nl. Indien men hiervan wil afwijken van deze huisregels dan zal dit altijd eerst moeten worden overlegd met verhuurder, dan wel schriftelijk moeten worden vastgelegd voor de duur van de huurovereenkomst.

Corona (COVID-19)
De huurder dient te alle tijde de regels die opgelegd worden door de overheid dan wel lokale overheden zoals de gemeente Sittard-Geleen, NOC-NSF dan wel andere zorginstanties na te volgen.

Verhuurder kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor het niet navolgen en uitvoeren van de geldende regels.

Waarborgsom
Verhuurder stelt dat er bij een evenement een waarborgsom betaald dient te worden van € 500,-, en dient voor aanvang van het evenement betaald te worden. Verhuurder zal het terrein schoon aan de huurder ter beschikking stellen. Na verhuur van het terrein zal verhuurder samen met huurder het terrein inspecteren. Eventuele kosten die gemaakt moeten worden om het terrein weer schoon op te leveren zullen verrekend worden met de waarborgsom. Indien de huurder de baan wil afhuren voor minder dan 4 uur dan wordt er geen waarborgsom in rekening gebracht.

Zorgplicht en aansprakelijkheid
De huurder wordt geacht het gehuurde in goede staat van onderhoud te hebben ontvangen en zal het na gebruik ook weer in goede staat van onderhoud aan de verhuurder ter beschikking stellen, inclusief het schoonmaken van het terrein. Eventuele schade, ontstaan tijdens de huurperiode, dient de huurder te melden bij de verhuurder. De beheerder van het terrein zal in het bijzijn van de huurder het gehuurde terrein inspecteren en de huurder zo nodig aansprakelijk stellen voor geconstateerde schade aan clubgebouw en/of inventaris.

Voorwerpen die volgens de bij het contract gevoegde inventarislijst en/of controlelijst, bij de aanvang van de huur aanwezig waren en aan het eind van de huurperiode ontbreken, worden op kosten van de huurder vervangen (pionnen etc.). De hiervoor gemaakte kosten zullen verrekend worden met de waarborgsom. Indien de kosten van de schade het bedrag van de waarborgsom te boven gaan, is de huurder aansprakelijk voor het resterende bedrag. Zo mogelijk is de huurder verplicht de schade voor zijn vertrek te (doen) herstellen.

Vrijwaring voor schade
De huurder vrijwaart de verhuurder voor elke aanspraak op vergoeding wegens schade, welke mocht voortvloeien uit het gebruik van het gehuurde terrein.

Gebruik van elektriciteit / verlichting / water
In vermelde huurprijs is niet inbegrepen de vergoeding voor het gebruik van water en licht. Indien het terrein in de avonduren gebruikt zal worden zullen de kosten voor gebruik van de verlichting in rekening worden gebracht.

Gebruik van onze wateraansluiting zal apart met de waarborgsom worden verrekend (bijvoorbeeld het afspuiten van fietsen bij een evenement).

Extra kosten bij gebruikmaking van verlichting boven op de standaard huurprijs per uur zijn € 30.- . Dit bedrag geldt voor de periode van 1 september tot 1 april. In de maanden april, mei, juni, juli en augustus zullen geen energiekosten in rekening worden gebracht indien de baan in de avonduren wordt gehuurd.

Annulering
Bij annulering blijft een betalingsverplichting openstaan namelijk:

 • Annuleren tot 4 weken voor de huurdatum: geen kosten.
 • Tussen 4 tot 1 week voor de huurdatum: 50% van de huursom.
 • 1week voor de huurdatum: 100% van de huursom.

Bij overmacht situaties zullen partijen de kosten aan de hand van motivering en bewijslast samen bespreken en zal de stichting een billijke schikking treffen. Dit bedrag zal worden gerestitueerd wanneer voor de periode waarvoor is geannuleerd alsnog een passende huurder wordt gevonden.

De waarborgsom zal in het laatste geval worden gerestitueerd met aftrek van € 25.- administratiekosten. Annulering zal te alle tijden schriftelijk moeten gebeuren aan de verhuurder.

Veiligheid
U dient zelf uw BHV-verantwoordelijk te regelen. In geval van calamiteiten verzoeken wij u (indien van toepassing) eerst contact op te nemen met de benodigde hulpdiensten en daarna, of anders de contactpersonen. De verhuurder zal u bij de huurovereenkomst tevens een ontruimingsplan  doen toekomen. Ale huurder bent u zelf verantwoordelijk voor de ontruiming van het bike park bij  calamiteiten.

Verzekering / vergunningen
De verhuurder heeft het gehuurde tegen brand, – en stormschade verzekerd. Voor zover echter tijdens de huurperiode door toedoen van perso(o)n(en) van de huurders, waarvoor de huurder aansprakelijk gesteld kan worden, brandschade ontstaat is de verhuurder voor die schade aansprakelijk. Bij verhuur van het terrein voor een evenement dient de huurder zelf zorg te dragen voor een evenementen verzekering, en eventuele aanvullende vergunningen.

Algemene regels
De door de verhuurder vastgestelde huisregels, zowel schriftelijk weergegeven hieronder alsmede eventueel mondelinge doorgegeven regels dienen door de huurder strikt te worden nageleefd.

 • Calamiteiten In geval van calamiteiten verzoeken wij u (indien van toepassing) eerst contact op te nemen met de benodigde hulpdiensten en daarna, of anders de contactpersonen.
 • Indien u gebruik wenst te maken van geluidsinstallatie, dranghekken, toiletfaciliteiten enz. dan kunt u hierover contact opnemen met de verhuurder. De Stichting Bike Park Sittard-Geleen heeft prijsafspraken voor verhuur van diverse materialen tegen gunstige tarieven. De verhuurder kan u hier meer over vertellen.
 • Het gebruik van motorisch aangedreven voertuigen op het bike park is alleen toegestaan in overleg met de verhuurder.
 • Alcohol, verdovende middelen en tabak. Alleen het gebruik van zwak alcoholische dranken is toegestaan. Voorts mag het gebruik van deze alcoholische drank(en) nimmer leiden tot enige vorm van overlast. Het voorhanden hebben en/of het gebruik van elke vorm van verdovende middelen, is / zijn ten strengste verboden. Roken is op het terrein niet toegestaan. Overtreden van deze regels leidt tot het onmiddellijk ontbinden van de huurovereenkomst zonder restitutie van de huursom.
 • Huurder kan zijn auto(‘s) parkeren op het naast gelegen parkeerterrein. Parkeren en of uitladen op het terrein is in overleg toegestaan. Bij overtreding zal een deel van de borg worden ingenomen.
 • Het is niet toegestaan op het buitenterrein geulen of gaten te maken door middel van graven of boren of op enig andere wijze schade te veroorzaken aan dit terrein en het aanwezige hekwerk. Het is dus ook niet toegestaan met (motor)voertuigen over het gras te rijden.
 • Eventuele opzettelijke schade aan gebouwen of inboedel zal op u of uw organisatie worden verhaald.
 • Huurders en bezoekers die zich niet aan deze huurvoorwaarden houden, kunnen zonder verdere opgave van reden, namens de stichting, van het terrein worden verwijderd. De stichting is dan niet verplicht om huurder enige schadeloosstelling te bieden.
 • De verhuurder kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor eventuele overlast die voortvloeit uit het door de huurder gehouden evenement
 • De verhuurder is, behoudens wettelijke aansprakelijkheid, nimmer aansprakelijk voor verlies, diefstal en/of (letsel)schade, berokkend aan of door huurders van het terrein en is derhalve beperkt tot het bedrag dat voor het gehuurde is betaald. Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade en gemiste besparingen.


Ontbinding
Indien de huurder niet aan de verplichtingen, voorvloeiend uit deze overeenkomst, voldoet, is de verhuurder bevoegd deze overeenkomst met onmiddellijke ingang als ontbonden te beschouwen. Restitutie van de in benoemde waarborgsom alsmede van de eventuele restanthuursom zal in dat geval niet plaats vinden.

Dieren
Honden zijn niet toegestaan op ons terrein. Wanneer dat wel noodzakelijk is in verband met een visuele beperking, kan daar vóór het verblijf via de mail toestemming van de verhuurder moeten krijgen.

Schoonmaak
Het terrein zal “schoon” aan huurder worden verhuurd. Dat betekent dat u gedurende de tijd dat huurder gebruik maakt van onze voorzieningen huurder deze zelf schoon maakt en schoon achterlaat bij vertrek. Schoonmaak richtlijnen krijgt u als bijlage toegestuurd.

Reclame
Het is de huurder toegestaan om in overleg op aangewezen plekken reclame aan te brengen tijdens het door huurder te houden evenement. Het is niet toegestaan om op het park aanwezige reclame af te plakken, dan wel te verwijderen tijdens de aangegane huurperiode.

Opzegging van de huurovereenkomst
Indien de concept-huurovereenkomst en de standaardvoorwaarden niet binnen 14 dagen na dagtekening, getekend in het bezit zijn van de verhuurder wordt ervan uitgegaan dat er geen gebruik gemaakt wordt van de geboden gelegenheid tot huur, en is de verhuurder op geen enkele wijze gebonden de (potentiële) huurder alsnog in de gelegenheid te stellen te huren. In geen omstandigheid kan het overleggen van een concept-huurovereenkomst tot enige aansprakelijkheid jegens een (potentiële) huurder leiden.